Släktskapsrelation

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En släktskapsrelation är en relation mellan två människor som är släkt, dvs. är direkt eller indirekt förenade genom blodsband eller äktenskap. Oftast används de kortare termerna släktskap eller släktband. Beteckningen släktsamband används i mera allmän betydelse, speciellt där relationen är komplicerad eller svårutredd. Exempelvis gällde i de gamla bondbyarna, att alla i byn ofta var mer eller mindre nära släkt med varandra, utan att man till vardags brydde sig om att precisera släktskapsrelationen. När det gäller fyrmänningar och ännu mer avlägsna släktingar nöjer man sig i praktiken ofta med att endast konstatera att det finns ett "släktsamband". Men nutida släktutredningar går ofta mycket längre än vad tidigare var fallet, när släktskap utreddes.

Behovet i Sverige av ett särskiljande namn uppstår ofta först, när någon lämnar bondbyn och sitt gamla -son-namn och flyttar till en stad och ett nytt yrke eller för högre studier. Ifall någon annan i släkten redan påbörjat denna klassresa, ligger det nära till hands, att haka på och använda samma efternamn. Det gäller speciellt, om namnet direkt eller indirekt ger upplysning om den ort, varifrån de alla härstammar. I en gammal, stor bondby är alla mer eller mindre släkt med varandra. Ej sällan är det någonstans på kvinnolinjen, som släktsambandet finns på avstånd, men där det finns flera mellanliggande led med andra efternamn. För släktforskare innebär det en riktig utmaning, att bena ut sådana komplicerade släktsamband, se till exempel Gavelius, där efternamnet hos en släktgren försvinner under flera generationer, för att plötsligt dyka upp igen långt senare. Till och med bland adeln förekommer detta fenomen, se Forstenasläkten, (adliga ätten nr 2), som ansågs utslocknad från ca 1660 till 1990, men där det visar sig finnas 29 nu levande adelsmän (med varierande efternamn) och ännu fler "utgifta döttrar" och deras avkomma.

2897 ätter har introducerats på Riddarhuset. Endast 694 av dessa ätter finns kvar, övriga redovisas som helt utslocknade. Exempelvis anses friherrliga ätten Stake helt utslocknad sedan 1795 eftersom "utgifta döttrars" barn ej anses tillhöra ätten. Men antalet nu levande ättlingar uppgår troligen till flera hundra, fastän med andra efternamn. De härstammar från "utgifta döttrar".

I äldre kyrkobokföring redovisades barn inom äktenskap endast tillsammans med den förmodade faderns namn. Barn utom äktenskap redovisades endast tillsammans med moderns namn. Detta är en försvårande omständighet, när äldre släktsamband skall utredas.

I mycket stora gamla släkter brukar man särskilja släktgrenar (för överskådlighetens skull). En tumregel brukar vara, att inom en och samma släktgren skall endast högst fyrmänningar få förekomma. Mer avlägsna släktingar redovisas inom en annan släktgren. Detsamma gäller även där stamfadern har flera barnkullar med skilda mödrar. Varje sådan barnkulls ättlingar anses ofta bilda en egen släktgren, även om släktgrenen ej är så stor. I Adelskalendern skiljer man på "Huvudmannagrenen", "Första yngre grenen", Andra yngre grenen" och så vidare. Är ätten väldigt månghövdad (såsom ätten Uggla) har man en grovuppdelning i ättegrenar följd av en finuppdelning i linjer. Inom andra släkter skiljer man exempelvis på "Jönköpingsgrenen", "Äldre Kalmargrenen" och så vidare. Medelst diagram åskådliggörs sedan hur de skilda grenarna inbördes är besläktade.

Modern släktforskning begränsar sig ej till de enkla sambanden "far, son och sonson, alla med samma efternamn" (agnatisk släktskap), utan utvidgar forskningen till samtliga ättlingar efter en viss man eller kvinna (kognatisk släktskap). Även ingifta personer och sambopersoner och deras föräldrar medtages numera ofta i sådana förteckningar över ättlingar. Ej blott biologiska barn (inom eller utom äktenskap) medtages numera, utan även adoptivbarn. Ett exempel på denna utförliga moderna redigeringsprincip utgör von Sydow, Johan: "Christian Fredrik von Sydows Ättlingar", 1996, 560 sidor, ca 6500 personer med ca 900 skilda efternamn. Framtida släktforskare torde ej komma att särbehandla enkönade relationer jämfört med tvåkönade relationer.

Motsatsen till ättlingar kan sägas vara anfäder eller samtliga farföräldrar och morföräldrar samt samtliga dessas föräldrar och så vidare.

Släktskapsrelationer:

Släktskapstermer

Singular

Beteckning Alternativa
beteckningar
Relation
Far Pappa, Fader Manlig förälder
Mor Mamma, Moder Kvinnlig förälder
Styvfar Styvpappa,
Bonuspappa
Om ett barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny man, blir denne barnets styvfar
Styvmor Styvmamma,
Bonusmamma
Om ett barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny kvinna, blir denna barnets styvmor
Adoptivfar Adoptivpappa En man som adopterar ett barn
Adoptivmor Adoptivmamma En kvinna som adopterar ett barn
Gudfar Gudpappa Släkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara gudfar. Gudföräldrarna ansvarar tillsammans med föräldrarna för att barnet får en kristen uppfostran. Detta löfte avges vid barnets dop. Om någonting hände föräldrarna, trädde förr gudföräldrarna in som vårdnadshavare. Reservvårdnadshavarbiten används fortfarande. Manlig gudförälder.
Gudmor Gudmamma Släkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara gudmor. Gudföräldrarna ansvarar tillsammans med föräldrarna för att barnet får en kristen uppfostran. Detta löfte avges vid barnets dop. Om någonting hände föräldrarna, trädde förr gudföräldrarna in som vårdnadshavare. Reservvårdnadshavarbiten används fortfarande. Kvinnlig gudförälder.
Son Manligt barn
Dotter Kvinnligt barn
Styvson Om ett manligt barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny man/kvinna, blir förälderns biologiske son dennes styvson
Styvdotter Om ett kvinnligt barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny man/kvinna, blir förälderns biologiska dotter dennes styvdotter
Adoptivson Manligt barn som blivit adopterat
Adoptivdotter Kvinnligt barn som blivit adopterat
Fosterson Manligt barn som inte adopterats, men bor hos en familj där ingen av föräldrarna är släkt med barnet i rakt nedstigande led
Fosterdotter Kvinnligt barn som inte adopterats, men bor hos en familj där ingen av föräldrarna är släkt med barnet i rakt nedstigande led
Gudson Släkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara gudförälder. Gudföräldrarna ansvarar tillsammans med föräldrarna för att barnet får en kristen uppfostran. Detta löfte avges vid barnets dop. Om någonting hände föräldrarna, trädde gudföräldrarna in som vårdnadshavare. Reservvårdnadshavarbiten används fortfarande. Manligt gudbarn.
Guddotter Släkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara gudförälder. Gudföräldrarna ansvarar tillsammans med föräldrarna för att barnet får en kristen uppfostran. Detta löfte avges vid barnets dop. Om någonting hände föräldrarna, trädde gudföräldrarna in som vårdnadshavare. Reservvårdnadshavarbiten används fortfarande. Kvinnligt gudbarn.
Bror Broder Man med samma föräldrar/förälder som en annan person
Syster Kvinna med samma föräldrar/förälder som en annan person
Brorson Nevö Brors son
Brorsdotter Niece Brors dotter
Systerson Nevö Systers son
Systerdotter Niece Systers dotter
Make Man Manlig person som någon har ingått äktenskap med
Maka Hustru, Fru Kvinnlig person som någon har ingått äktenskap med
Sambo Person som någon bor ihop med under äktenskapsliknande förhållanden.
Fästmö Kvinna som någon har förlovat sig med.
Fästman Man som någon har förlovat sig med.
Farfar En faders far
Farmor En faders mor
Morfar En mors far
Mormor En mors mor
Syskonbarn Barn till ens syskon
Farbror Onkel Fars bror, eller ingift farbror om fars systers man (även om vuxna män generellt).
Faster Tant Fars syster, eller ingift faster om fars brors hustru.
Morbror Onkel Mors bror, eller ingift morbror om mors systers man.
Moster Tant Mors syster, eller ingift moster om mors brors hustru.
Svåger (Förr måg) Systers man eller hustrus bror.
Svägerska Brors hustru eller makes syster.
Svärfar (Förr måg) Make/makas far
Svärmor Make/makas mor
Svärson Måg Avkomlings make
Svärdotter Avkomlings maka
Kusin Förälders syskons barn.
Syssling (Tremänning) Förälders kusins barn; kusiners barn i förhållande till varandra.
Brylling Fyrmänning Kusinbarns barn, alternativt sysslingbarn.
Frände Avlägsen manlig släkting
Fränka Avlägsen kvinnlig släkting

Plural

Beteckning Alternativa
beteckningar
Relation
Föräldrar Mor och Far
Gudföräldrar Släktingar eller nära vänner till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara gudföräldrar. Gudföräldrarna ansvarar tillsammans med föräldrarna för att barnet får en kristen uppfostran. Detta löfte avges vid barnets dop. Om någonting hände föräldrarna, trädde förr gudföräldrarna in som vårdnadshavare. Reservvårdnadshavarbiten används fortfarande. Manlig gudförälder.
Syskon Personer med samma föräldrar
Halvsyskon Bonussyskon Personer med en gemensam förälder
Styvsyskon Bonussyskon Personer med varsin förälder som gifter sig
Gudsyskon Om man har gudföräldrar blir deras riktiga barn ens gudsyskon
Kusiner Tvåmänningar
Nästsyskon
Barn till förälders syskon
Dubbelkusiner Dubbeltvåmänningar
Dubbelnästsyskon
Kusiner på både far-sidan och mor-sidan. Dubbelkusiner uppstår när två syskon ur en familj gifter sig med två syskon ur en annan familj. Barnen (dubbelkusinerna) blir då lika mycket släkt med varandra som äkta syskon.
Sysslingar Tremänningar
Nästsyskonbarn
Nästkusin
Föräldrars kusiners barn
Bryllingar Fyrmänningar Föräldrars tremänningars barn
Pysslingar Femmänningar Föräldrars fyrmänningars barn
Trasslingar Sexmänningar Föräldrars femmänningars barn eller vanligare: Allmän (skämtsam) beteckning på avlägsna släktingar med komplicerat släktsamband, som ej enkelt kan preciseras. Till och med händer ofta, att fyrmänningar benämns "trasslingar", när man av bekvämlighet ej förmår fastställa det exakta släktsambandet.

Släktskapstabell

Kinship se.png

Släktskapsrelationer på andra språk

Engelska

Kinship en.png

Av tabellen ovan framstår släktskapsrelationer på engelska, dock utan begrepp som uppkommer om någon gifter om sig.


Spanska

Kinship es.png

Av ovastående tabell framgår släktskapsrelationer på spanska. Tabellen saknar dock alla begrepp som uppkommer när någon gifter om sig.


Holländska

Kinship nl.pngTyska

Verwandtschaftstafel.svg.png