Adoption

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Adoption är en överenskommelse att en eller eller två personer adopterar en annan person med innebörd att personen blir att betrakta som eget barn till den eller de som adopterar. I Sverige fordras domstols tillåtelse enligt 4 kap 6 § föräldrabalken. Inga andra än makar får adoptera gemensamt.

Adoptionsinstitutet infördes i svensk lag 1917, även om adoptioner förekom under skilda förhållanden redan tidigare.

Den rättsliga innebörden är att adoptivbarnet inte längre är barn till sina biologiska föräldrar utan blir barn till adoptivföräldrarna.

Idag (2008) adopteras c:a 800-900 barn per år (2007-800 st) från ett 20-tal olika länder i Latinamerika, Afrika, Asien och Europa. På 70-talet var Finland, Sydkorea, Indien och Etiopien vanliga länder, senare blev adoptioner från Chile, Colombia och Iran vanliga och idag kommer många barn från Kina, Vietnam, Ryssland, Polen, Sydafrika och fortsatt från Sydkorea, Indien och Colombia. Adoptivbarnen utgör en betydande andel av de svenskar som har sina rötter utomlands.

Då adoption rent juridiskt resulterar i att den adopterade räknas som barn till den adopterande, räknas ett adoptivbarn eller adoptivföräldrar också som "äkta" i släktforskarsammanhang. Man bör dock ange att relationen bygger på en adoption.

Ansökan av en man om att få till adoptivbarn anta sin hustrus barn med en annan man har med hänsyn till omständigheterna bifallits, trots att den biologiska fadern motsatt sig adoptionen enligt NJA 1987 s. 116 beroende på att adoptionen ansågs vara till fördel för barnet.

Se även