Centrala Soldatregistret

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Centrala Soldatregistrets logotyp
Björn Lippold, chef för Centrala Soldatregistret sedan starten.

Centrala Soldatregistret är en sökdatabas med ett antal fält om varje soldat vilket gör att forskaren kan säkerställa att just dennes förfader har tillhört ”Yngre indelningsverkets” organisation och finns med i databasen. De som finns med i basen skall ha antagits som soldater mellan åren 1682–1901. Databasen är inte fullständig forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om tidigare registrerat manskap.

Utöver de uppgifter man finner i denna sökdatabas finns det ofta hos respektive lokalt soldatregister ytterligare uppgifter om soldaten. Dock bör poängteras att det inte är något släktforskningsregister utan register över soldater vilka tillhört den indelta armén. När det gäller befäl och officerare har även dessa registrerats, när sådana uppgifter inkommit. Huvudsyftet med registreringen är dock att registrera den menige soldaten upp till distinktionskorpral grad. För många av de registrerade har CS från släkt- och hembygdsforskare fått in uppgifter om familjen. Dessa uppgifter har naturligtvis registrerats på respektive soldat, CS anger även vem som lämnat uppgifterna, detta för att kunna sammanföra forskaren som håller på med forskning om samma soldat. Om forskaren har uppgifter om indelta soldater är CS tacksamma att få ta del av dessa.

Historik

Allt startade 21 oktober 1983 vid Stifts- och Landsbiblioteket i Skara och med inventering av Skaraborg.

 • 2008 finns 21 register anslutna till samarbetet från Boden i norr till Trelleborg i söder.
 • Ytterligare många års arbete krävs för att uppnå ett fullgott resultat.
 • 2009 nytt dataprogram och ny utrustning kunde anskaffas tack vare att vi fick bidrag av Sveriges militärhistoriska arv.
 • Registreringen startade som en del i projektet FOSAM Forskning i samverkan i Skaraborg oktober 1983.
 • December 1983 presentation av projektet för Ulf Söderberg på Krigsarkivet.
 • Jubileumsvecka juni 1985, Indelningsverket 300 år i Skaraborg. Ytterligare register startade på samma sätt.
 • Datorisering av insamlat material startade 1987 i programmet P-data Combi ca 11 000 poster.
 • Soldatregistret i Skaraborg utses av krigsarkivarie Erik Norberg att bli Centralt Soldatregister för forskningen i Sverige 1988.
 • Med spade och gevär, militärhistoriskt symposium på Axevalla folkhögskola 1988.
 • Projektet överförs från Skara till Regementsmuseet vid Skaraborgs regemente i Skövde halvårsskiftet 1990.
 • Krigsarkivet söker och får medel från Framtida kultur för att inventera pågående registreringsprojekt som ej är knutna till Centrala Soldatregistret 1991.
 • 1 juli 1990 registret samordnas med Regementsmuseet Skaraborgs regemente.
 • Byte av dataprogram till Avanti sker på hösten 1991.
 • Ytterligare ideellt arbetande register startar.
 • Första publiceringen av databasen på ”CD skiva 1” med ca 90 000 poster, två år senare utges ytterligare en skiva med 169 000 poster 2001 och 2002.
 • Slutet av 1990-talet inleds samarbetet med Linköpings universitet.
 • 2000 börjar diskussion om nytt dataprogram
 • 2002 soldatregistret publiceras på Webben vid Linköpings universitet, 200 000 besök första året.
 • 2003 webben stängs på grund av försök till kopiering av hela materialet.
 • 2004 samarbetet med den ideella släktforskar-föreningen DIS i Linköping inleds.
 • 2005 Centrala Soldatregistret presenteras i utredningen ”Försvar i förvar” som ett projekt värt att satsa på.
 • 2005 fortsatta diskussioner om nytt dataprogram i projektgruppen Centrala Soldatregistret, Linköpings Universitet, Krigsarkivet.
 • Oktober 2008 projektet presenteras för samtliga museer inom SMHA, samtliga vill ha någon version på sitt museum.
 • Oktober 2008 första versionen av nya soldatregistret för befintliga register.
 • Under 1980-talet anordnades ett antal kurser vid Axevalla folkhögskola med inriktning på militärt arkivmaterial. Inbjudan till dessa kurser gick till släkt- och hembygdsföreningar. Genomfördes som veckoslutskurser.
 • Dagskurser om registreringen genomfördes vart annat år under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet vid Centrala Soldatregistret Skövde.
 • Oktober 2008 tvådagarskurs på Axevalla folkhögskola för presentation och diskussion om nya registerupplägget i Access.
 • Maj 2009 planerad kurs för att kunna använda nya registerupplägget.
 • Hösten 2009 planeras kurs för släkt- och hembygdsforskare i samarbete med Krigsarkivet och Försvarshögskolan med inriktning i militärt material i olika arkiv.
 • Sedan registreringsarbetet startade vid Stifts- och landsbiblioteket i Skara har arbetet presenterats på trettiotalet mässor och utställningar bland annat turmässan i Göteborg på 1980-talet. Och ungefär samtidigt vid några tillfällen på Bok- och Biblioteksmässan.
 • Registret har också presenterats på lokala mässor i Skaraborg och Älvsborg, t ex Skaraborgsmässan.
 • Registret finns alltid med vid Släktforskardagarna i slutet av augusti varje år.
 • Registret har funnits och kommer att finnas med vid lokala släkt- och hembygdsmässor där besökarna får information om arbetet med registreringen samt hjälp att söka i databasen.
 • Nytt registerprogram introduceras under hösten 2009.
 • Central registrering av generalmönsterrullor vid ArkivData i Norrköping genomförs.

Styrgrupp

Centrala Soldatregistret har vuxit till den storleken att allt fler akademiska institutioner är intresserade av registrets resultat. För att dessa institutioner skall kunna använda det fritidsforskarna kommer fram till behövdes en grupp människor som kan ge synpunkter på det framtida arbetet med forskningen om de soldater som funnits vid yngre indelningsverkets organisation.

Gruppen diskuterar även hur man på bästa sätt skall kunna hjälpa och utbilda de forskare som sysslar med forskning i det militära materialet som bland annat finns på Krigsarkivet. Vad efterfrågas för kunskaper och hur kan man förmedla dessa.

En fråga som varit aktuell har varit upphovs- och äganderätten till det framforskade resultatet. För att säkerställa upphovs- och äganderätt i framtiden kommer under våren 2011 en förslag på överenskommelse mellan de lokala registren och Centrala Soldatregistret att sändas ut.

Frågan om vad den akademiska forskningen vill ha ut av ett så stort material som Centrala Soldatregistrets databas i dag utgör, är en annan av styrgruppens frågeställningar.

Eftersom Sveriges militärhistoriska arv avsätter pengar till forskningen om den indelta soldatens liv och leverne, diskuteras olika möjligheter att stödja de lokala registren med delar av dessa pengar.

I Styrgruppen ingår följande institutioner: Centrala Soldatregistret, Sveriges Militärhistoriska arv, Sveriges försvarshistoriska museer, Krigsarkivet, Linköpings Universitet, Försvarshögskolan, Föreningen DIS, Lokalt soldatregister

Registrerade förband

Här nedan återfinns de förband som i dag helt eller delvis är registrerade, tänk dock på att detta är en andrahandsuppgift och att man därför bör kontrollera uppgifterna. Tänk också på att CS hela tiden får in uppgifter om soldater, finns inte den man söker med vid detta tillfälle kanske han kommer att finnas med vid nästa års uppdatering som sker i augusti varje år.

 • Andra Livgrenadjärregementet
 • Bohusläns båtsmanskompanier
 • Bohusläns regemente
 • Kalmar regemente
 • Dalregementet
 • Första Livgrenadjärregementet
 • Gotlands båtsmän
 • Göta trängregemente 1885-1915 (Värvat manskap)
 • Hallands båtsmän
 • Hälsinge regemente
 • Jämtlands fältjägare
 • Jönköpings regemente
 • Kronobergs regemente
 • Livregementets Dragoner
 • Livregementets Grenadjärer
 • Livregementets Husarer
 • Norrbottens regemente
 • Norrlands båtsmanskompanier
 • Norra Roslagens båtsmanskompani
 • Närke-Värmlands regemente
 • Närke regemente
 • Roslagens båtsmanskompani
 • Skaraborgs regemente
 • Skånes samtliga indelta förband
 • Smålands båtsmanskompani
 • Smålands Grenadjärer
 • Smålands Husarregemente
 • Södra Möre båtsmanskompani
 • Södermanlands regemente
 • Tjust båtsmanskompani
 • Upplands femmänningsregemente
 • Upplands regemente
 • Upplands tremänningsregemente
 • Västergötlands båtsmanskompani
 • Västgöta regemente
 • Västgöta tremänningsregemente
 • Västgöta Dals regemente
 • Västerbottens regemente
 • Värmlands Fältjägare
 • Värmlands regemente
 • Västmanlands regemente
 • Älvsborgs regemente
 • Ölands båtsmän
 • Östgöta båtsmän.

Externa länkar

Adress

CENTRALA SOLDATREGISTRET
Garnisonsmuseet
Box 604
541 29 SKÖVDE
Tfn. 0706-46 57 33
Fax.0500-46 50 91
E-post: soldat@telia.com
Besöksadress: Pansarvägen 3 By 30