Svenskt porträttgalleri

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Svenskt porträttgalleri, avdelning XXV, häfte 1,
Riksdagens första kammare

Svenskt porträttgalleri är ett biografiskt uppslagsverk i 26 "avdelningar" i 48 band (av författaren kallade häften), som utkom 1895-1913. Initiativet till utgivningen togs 1895 av bokförläggaren Hasse W. Tullberg och den ombesörjdes av läroverksadjunkten vid Norra real i Stockholm Albin Hildebrand. De olika delarna utgavs av särskilda redaktörer med specialkunskaper på det fält varom bandet handlade, Hildebrand själv redigerade de delar som berörde prästerskapet, ingenjörerna och riksdagsmännen samt generalregistret. Bokverket innehåller porträtt och biografiska data över cirka 20.600 svenska "män och kvinnor vilka under närvarande tid verka på det svenska samhällslivets alla viktigare områden och som den stora allmänheten på grund av denna deras verksamhet har intresse att lära känna". De i bokverket lämnade uppgifterna anses vara mycket noggranna och pålitliga. År 1913 sammanställde Hildebrand ett generalregister omfattande 849 sidor, där kompletterande data lämnas om samtliga omnämnda personer. Samtidigt utgavs samtliga häften än en gång, nu samlade i 17 band, inklusive generalregistret.

De flesta banden finns digitaliserade och tillgängliga via Projekt Runeberg och Internet Archive. Dessutom är ett stort antal de porträtterade personerna sökbara i databasen Nomago.

Innehåll

I. Kungahuset - Digital version
II. Hovstaterna - Digital version
III Konungens statsråd, Högsta domstolen, Kunglig Majestäts kansli, beskickningar, svenska och norska avlönade generalkonsuler, konsuler och vicekonsuler - Digital version
IV Överrätter, kollegier och centrala ämbetsverk
V 1896 års riksdag - Digital version
VI Häradshövdingar, städernas styrelser, advokater - Digital version
VII:1-7 Armens officerare och civilstat
1:a häftet, Generalitetet, De kungliga personernas staber, generalstaben, fortifikationen - Digital version
2:a häftet, 1:a arméfördelningen - Digital version
3:e häftet, 2:a arméfördelningen - Digital version
4:e häftet, 3:e arméfördelningen - Digital version
5:e häftet, 4:e arméfördelningen
6:e häftet, 5:e och 6:e arméfördelningarna - Digital version
7:e häftet, militärbefälet på Gotland, Gotlands trupper, K. arméförvaltningen, kommendantstaten, intendenturkåren, K. väg- och vatten-byggnadskåren - Digital version
VIII Flottans officerare och civilstat, lotsstaten, sjökrigsskolans lärare, navigationsskoleföreståndare - Digital version
IX Överståthållarämbetet, länsstyrelserna, kronofogdar, häradsskrivare - Digital Version
X:1-13 Prästerskapet
1:a häftet, konsistorium, Uppsala ärkestift - Digital version
2:a häftet, Linköpings stift - Digital version
3:e häftet, Skara stift - Digital version
4:e häftet, Strängnäs stift - Digital version
5:e häftet, Västerås stift - Digital version
6:e häftet, Växjö stift - Digital version
7:e häftet, Lunds stift
8:e häftet, Göteborgs stift - Digital version
9:e häftet, Kalmar stift - Digital version
10:e häftet, Karlstads stift - Digital version
11:e häftet, Härnösands stift
12:e häftet, Luleå stift
13:e häftet, Visby stift
XI Lunds och Uppsala universitet. Karolinska institutet, Stockholms högskola, Göteborgs högskola - Digital version
XII:1-4 Lärarekårerna vid högre allmänna läroverk, seminarier, enskilda läroverk
1:a häftet, Stockholms stad, Uppsala ärkestift, Linköpings stift - Digital version
2:a häftet, Skara stift, Strängnäs stift, Västerås stift och Växjö stift
3:e häftet, Lunds stift, Göteborgs stift, Kalmar stift - Digital version
4:e häftet, Karlstads stift, Härnösands stift, Luleå stift och Visby stift
XIII Läkare
XIV Ledamöter av akademier samt vittra och lärda samfund
XV Författare- Digital version
XVI Tidningsmän
XVII Ingenjörer - Digital version
XVIII Apotekare - Digital version
XIX Bankmän - Digital version
XX Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister - Digital version
XXI Tonkonstnärer och sceniska artister - Digital version
XXII Idkare av handel, industri och sjöfart i Stockholm - Digital version
XXIII Sällskapet Idun - Digital version
XXIV Veterinärer och tandläkare - Digital version
XXV:1-2 Riksdagens första och andra kammare 1867-1904.
1:a häftet, första kammaren - Digital version
2:a häftet, andra kammaren - Digital version
XXVI Generalregister - Digital version

Källor

Wikipedia