En sjöman är en person som arbetar ombord på ett fartyg. Sjöman klassas som ett av världens äldsta yrken. Inom örlogsflottan kallas nuförtiden manskapet för sjömän (tidigare båtsmän), vilket motsvarar soldater inom övriga delar av den militära organisationen. Fram till 1960-talet hade Sverige en förhållandevis mycket stor handelsflotta, vilket föranledde en vitt utbredd sjömanskultur med stjärnor som Evert Taube, Harry Brandelius och Lasse Dahlquist. Man kan klart påstå att det var sjömännen som stod för vår bild av omvärlden och det exotiska före TV-åldern och informationssamhället.

Typiska sjömän i handelssjöfart.
Idag har sjömanskulturen förvandlats till en inredningsstil.

Det finns olika typer av sjömän i den svenska handelsflottan:

  • Båtsman
  • Matros
  • Lättmatros
  • Jungman
  • Kadett

och därutöver ett antal specialister med olika yrkesutövningar, t.ex. telegrafist, kock, motorman, etc.

Befälspersonerna inom handelsflottan tituleras:

  • Befälhavare (kapten)
  • Styrman (i olika grader)
  • Teknisk chef (chief)
  • Fartygsingenjör (i olika grader)

Släktforskning

Normal släktforskning sker för sjömän precis som för andra, men vill man fördjupa sig i uppgifter om var vederbörande reste, hur länge och vilka vitsord han hade, ska man vända sig till sjömanshusen som registrerade sjömännens "hyra" på fartygen och fartygens resrutter och laster.

Se även