Trehörna (E)

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Trehörna kyrka

Trehörna församling är en f.d. församling i Linköpings stift inom Svenska kyrkan, som från och med den 1 januari 2006 ingår i Ödeshögs församling.

Förr kallades Trehörna även Sankt Johannis.

Församlingen ligger i Ödeshögs kommun.

Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.


Socken-/Församlingsbeskrivning

Trehörna församling bildades på 1640- och 1650-talen av hemman, som dittills tillhört Stora Åby församling i Östergötlands län (7 1/8 mtl) samt Linderås (4 3/8 mtl) och Säby (1 1/4 mtl) församlingar i Jönköpings län. Ytterligare hemman har sedermera tillkommit. 1862 tillades 2 13/16 mtl från Säby (1862-1865 överfördes Bråmålen, Bärtilstugan, Jägersholm, Lärkemålen, Skärpan, Sävsjön, Boshem, Rödje, Lillfall och Ödebjörnarp) och 1863 1/4 mtl från Stora Åby (Lilla Sandkulla). 1905 tillkom 4 mtl från Rinna församling i Göstrings härad (Bjärsjö m.fl.). Även vid andra tillfällen har tillskott ägt rum. I civilt hänseende blev Trehörnas östgötadel en självständig enhet på 1710-talet (hemmanen är i 1714 års jordebok uppförda under Stora Åby men bildar i 1719 års mantalslängd Trehörna socken). Församlingens två smålandsdelar har i civilt hänseende räknats som "skatar" inom respektive Säby och Linderås socknar. År 1895 överfördes några fastigheter i kyrkligt avseende från Trehörna till Linderås och Säby.

Historik

Trehörna församling bildades 1643 på initiativ av Trehörna Säteris dåvarande ägare Christoffer Ribbing som lyckades samordna de närliggande gårdarna och dess ägare från St Åby, Säby och Linderås socknar . Trehörna Säteri hörde vid denna tidpunkt till St Åby socken . Ansökan om att få bilda församling överlämnades till Drottning Kristinas förmyndarregering på Stockholms Slott. I ansökan angavs att, gårdar från St Åby, tillsammans 71/8 mantal, samt från Linderås 4 3/8 mantal och Säby 11/4 mantal, de två sista från Jönköpings län, var villiga att ingå i den nya församlingen . Konfirmationsbrev blev utfärdat 1643 den 20 december på Stockholms Slott av ovan nämnda regering.

Kyrkans uppfördes i trä, med utvändig spånbeklädnad, samt ett torn på västra delen av långhuset. Invändigt var det målningar av lövverk och tapeter på väggarna samt åtskilliga änglabilder med tillsatta bibelspråk . 1796 gjordes en genomgripande reparation, då upphöggs plats för och insattes fönster över hela kyrkan, till mer än dubbel storlek samt två runda på läktaren och ett på norra sidan av sakristian.

1858 väcker Kyrkoherde S. C. Seigbahn förslag om att kyrkan skulle tillbyggas med 14 alnar i östra änden. 1860 väjs en kommitté som på ordinarie hostsocknestamma troligen framför förslag om nybyggnad av kyrka . Inget beslut tycks ha fattats Efter mänga sockenstämmor så har man enats om att göra tillbyggnad och reparation . Den 1 mars 1861 vid entreprenadauktion antogs anbudet från soldaten(sockenbyggmästaren) Carl Johan Fröjd på 400 Rdr Rmt, samt 2 Rdr Rmt om dagen om han gör mer än kontraktet innehåller, vilket av församlingen godkändes Men sockenmännen fick inte lugn och ro så länge, för i extra sockenstämmoprotokollet den 16 juni 1861, står fä jande " Eftt r påbörjad rivning av koret och sacerstigan under veckan befunnes kyrkans väggar så buktiga och förfallna att Byggmästaren ansåg det omöjligt med reparation . Beslutades att bygga ny kyrka som uppdrogs åt Carl Johan Fröjd för 1000 Rdr Rmt samt 400 karledagsverken urförsamlingen ". Den nya kyrkan togs i bruk till jul 1861, men någon riktig invigning förekom inte, troligen på grund av att man förbisett att söka tillstånd att få uppföra en ny kyrkobyggnad. Invigning skedde 1961 då kyrkan genomgick en omfattande inre restaurering. Av inventarierna som finns kvar från den gamla kyrkan kan nämnaspredikstolen, dörrarna till altarskåpet som nu hänger på långhusets norra vägg samt jusstakarr och tavlor som är placerade i sakristian . Tre kyrkklockor finns, två ar från den gamla kyrkan, där de var placerade i klockstapeln som revs 1862, och då flyttades klockorna in i det nya kyrktornet. Den minsta klockan är uppställd i vapenhuset .

Informationen är hämtad från gamla protokoll och övriga skrifter . Sammanställning av Erik Rydberg (Trehörna kyrkoråds ordf.) i juli 2001

Geografiska platser

Här kan man ta upp orter, byar, gårdar, adresser mm i församlingen/socknen.

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: -1961 eget pastorat

1962-1997: Annexförsamling i pastoratet Rök, Heda, Västra Tollstad, Trehörna och Svanshals. 1998-: Annexförsamling i pastoratet Ödeshög, Stora Åby, Rök, Heda, Västra Tollstad, Trehörna och Svanshals.

Kontrakt: Lysings kontrakt
Kyrklig samfällighet: Tidsperiod/Namn för Kyrklig samfällighet
Stift: Linköpings
Fögderi: Lysings och Göstrings härads fögderi
Länsmansdistrikt: Tidsperiod/Namn för Länsmansdistrikt
Landsfiskalsdistrikt: Tidsperiod/Namn för Landsfiskalsdistrikt
Polisdistrikt: Tidsperiod/Namn för Polisdistrikt
Åklagardistrikt: Tidsperiod/Namn för Åklagardistrikt
Kronofogdedistrikt: Tidsperiod/Namn för Kronofogdedistrikt
Län: Östergötland, Jönköpings län
Härad: T.o.m. 1894: Lysings härad (Östergötlands län) och Norra Vedbo härad (Jönköpings län).

Fr.o.m. 1895: Lysings härad (Östergötlands län).

Tingslag: Lysings härad
Domsaga: Lysings och Göstrings domsaga
Kommun: -1951 Trehörna landskommun
1952-1970 Alvastra
1971- Ödeshög
Landskap: Östergötland
Militär indelning: Tidsperiod/Namn för Militär indelning

Digitalt material

  • Här anges digitalt material som finns tillgängligt som t ex publicerade CD/DVD-skivor, databaser, digitaliserad arkiv och liknande. Namnge dem och skapa en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Tryckt litteratur

  • Mats Andersson - Kärlekens irrbloss 1988

Arkivalier

Kyrkoarkivalier
  • Här kan man nämna befintliga kyrkoarkivalier.
Juridiska arkivalier
  • Här kan man nämna befintliga juridiska arkivalier (domböcker, bouppteckningar, saköreslängder)
Militära arkivalier
  • Här kan man nämna befintliga militära arkivalier.
Övriga arkivalier
  • Här kan man nämna övriga arkivalier.

Lokala arkiv

  • Här kan man nämna lokala arkiv med en intern länk för Wiki-Rötter.

Register & avskrifter

  • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter med en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Föreningar

Övrigt

Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning för denna församling/socken.

Externa länkar

Fotnoter