Spanska för släktforskare

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Spanska språkets utbredning i världen

Hjälpreda för släktforskare som forskar i spansktalande länder. Här listas språkliga hjälpmedel för släktforskare i de länder som har spanska som officiellt språk eller där spanskan är av större betydelse, nämligen Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Filippinerna, Guatemala, Honduras, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Spanien, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, USA och Venezuela.

Släktskapsrelationer på spanska

Kinship es.png

Ordlista

Spansk-svensk ordlista för släktforskare - av Jorge Lintrup
Spanska Svenska
Abastos Leverans av lagervaror, särskilt livsmedel
Abolengo Härstamning, anor, arvegods, m.m.
Acriollado Anpassad till Spansk-Amerika, t.ex. anpassat efternamn Jansson skrivs om till Yanzón, Herman skrivs om till Germán (uttalas herrman), osv.
Acta Akt, t.ex. acta de nacimiento, födelsebevis, acta de matrimonio, vigselbevis, som arkiverats av civila myndigheter (inte kyrkliga).
Actuario Protokollförare, (bokhållare?)
Adyutriz En iglesia adyutriz, från latinets adiutrix = en hjälpkyrka, eller en kapellförsamling.
Agnaticia Agnatisk, t.ex. stamtavla följande endast manssidan/svärdssidan.
Albarder-ía -o Sadelmakeri, specialiserad på hästsadlar och utrustning som underlättar klövjefrakt. Sadelmakare.
Alcalde Styresman för en ayuntamiento, borgmästare
Aldéa Liten by eller (sällsynt) gård.
Alfarer-ía -o Krukmakeri, specifik keramikverkstad som specialiserat sig på krukmakeri. Krukmakare.
Alférez Fänrik, underlöjtnant, t.ex. alférez de fragata = fänrik i flottan, eller a. de navio = löjtn. i flottan.
Alguacil Rättstjänare, polisman, stadstjänare, vakt, exekutionsbetjänt, etc.
Almotacén Tjänsteman som hade till uppgift att kontrollera vikter och mått.
Apellido Släktnamn, efternamn, ursprungligen tillnamn, eller tilltalsnamn (appellare=tilltala)
Apellido compuesto Sammansatt släktnamn, t.ex. Fernández-Ochoa, Sánchez de Bustamante, Ladrón de Guevara
Apellidos de expósitos Påhittat efternamn, som gavs hittebarn eller bortadopterade barn. Sådana namn kunde vara tagna efter helgon, som t.ex. Santamaría, Sanmartín, Sampedro, eller toponymika som Toledo, Zaragoza och Cuenca.
Aprendiz Lärling (se "Gremio" Skrå).
Árbol genealógico Släktträd, árbol de descendencia = stamträd, árbol de ascendencia = anträd, se även tabla.
Archidiócesis Huvudärkestift, huvudärkebiskopsdöme, i regel lett av en ärkebiskop som även är kardinal.
Archivo Arkiv, t.ex. archivo parroquial = kyrkoarkiv (eg. sockenarkiv eller församlingsarkiv), archivo civil = civilarkiv, archivo municipal = stadsarkiv, etc.
Armas Heraldiskt vapen, vapensköld(ar)
Armorial Vapenrulla, heraldiska vapen samlade i en s.k. vapenrulla, en bok som beskriver olika släkters vapen.
Arzobispado Ärkestift, lett av en ärkebiskop (arzobispo)
Arzobispo Ärkebiskop, kan ibland inneha kardinals värdighet i katolska länder. Påven, t.ex. är Roms ärkebiskop.
Ascenden-cia -tes Härkomst, uppstigande släktskap, härstamning, anor, anfäder, förfäder, etc.
Ascender Stiga i graderna, befordras, ges befordran
Avecindar Slå sig ned, bosätta sig (äv. mantalskriva sig)
Ayudante Adjutant, biträdande officer i överordnads tjänst.
Ayuntamiento Stadsstyrelse, grupp av betrodda (eller rentav valda) medborgare, under ledning av en alcalde, som sammanträdde och styrde en stad. Efterträddes senare av cabildon.
Baquiano Stigfinnare, vägvisare, guide, kunnig vägfaren dräng eller ryttare, som ledde folk rätt i okänd mark.
Barbero Barberare, man som rakade eller klippte, men som också i brist på kunniga läkare, drog ut tänder, gjorde enkla kirurgiska ingrepp, samt genomförde åderlåtning, koppning, etc.
Barón Friherre, den högsta lågadelstiteln i Spanien.
Bastard-o -a Bastard, utomäktenskaplig (utomäktenskaplig linje, t.ex.)
Benedictino Benediktinermunk, munk eller nunna som lovat följa Benediktinerregeln. Kända för att utöva stort infly­tande på kulturens område, t.ex. inom poesin, musiken, konsten, etc. Också kända som duktiga odlare, läkare och naturvetenskapsmän.
Bisabuel-o -a Farfars, farmors, morfars eller mormors förälder, följer på abuel-o –a (tredje generationens ana)
Bisniet-o -a Barnbarns barn, följer på niet-o -a (tredje generationens ättling)
Blasón Vapenbeskrivning, vapenmålning, blasonering
Boticario Apotekare, farmaceut
Brazo Gren, huvudgren i anträd, t.ex.
Burgo Medeltida befästning, eller befäst medeltida stad
Burgués Inbyggare eller invånare, borgare, medborgare i en burgo (muromgärdad befäst medeltida stad)
c.c. Casado con = gift med
c.m. Contrajo matrimonio = ingå äktenskap/ingick äktenskap, förkortas c.m.
c.s. Con succeción = med avkomlingar, ättlingar
Caballero Riddare, medlem av ridderskap eller riddarorden. Numera hövlighetstitel med betydelse gentleman.
Cabildo Stadsstyrelse, rådhus. Av latinets capitulum (= huvudsäte). Cabildon efterträdde de tidigare ayuntami­entos och utgjordes av en grupp regidores under ledning av en alcalde som kunde samman­kallas. I allmänhet bestod de av de mest ansedda medborgarna i staden/samhället. Cabildo betyder också domkapitel i kyrkliga sammanhang.
Campanero Klockare, man som skötte ringningen med kyrkans klockor.
Campesino Bonde (även: labrador, aldeano, chacarero)
Canaster-ía -o Korgmakeri, korgmakare, hantverkare som tillverkar korgar. Även cestería och mimbrería
Cancillería Kanslerämbete, i Spanien och dess kolonier förr justitieämbetets högsta rättskipande myndighet; speciell instans inom diplomatväsendet.
Canter-ía -o Stenhuggeri, stenhuggare, hantverkare som specialiserat sig på att hugga och forma sten.
Carnal Köttslig, i bemärkelsen köttslig son, dotter, syster eller bror, osv.
Casa Hus, även i betydelsen ”släkt” eller ”familj”, t.ex. av huset...
Casco Gammal stadskärna, eller huvudbyggnader i lantgård, estancia eller hacienda
Caserío Mycket liten avlägset liggande by eller gård, eller spridd grupp av lantgårdar
Castrense Kyrklig enhet, t.ex. kyrka, församling eller stift tillhörande garnison.
Caudillo Hövding; härförare; krigsherre, i Latinamerika hänsyftande till de ”stormän” eller politiska ledare, som efter befrielsen tog makten i provinserna. De federativa partierna var anhängare av ett system, där varje provins eller landsända hade sin caudillo, med mycket stor makt och mycket inflytande.
Ceramista Krukmakare, keramiker, hantverkare som tillverkade keramiska varor, t.ex. krukor, fat, etc.
Cester-ía -o Korgmakeri, korgmakare, hantverkare som gör korgar. Även canastería och mimbrería
Chacarero Lantbrukare, bonde eller farmare som äger en traditionell gård, ofta av begränsad storlek.
Chacra Liten bondgård, farm, torp, litet jordbruk.
Chancillería Kanslerämbete, se cancillería
Chambelán Kammarherre, i Sverige likställd med överste. En kammarherre är en manlig medlem av ett hov med uppgift att tjänstgöra i en furstlig persons omedelbara närhet. I tjänst bär kammarherrar en nyckel som ämbetstecken, vilken symboliserar att de historiskt har haft tillträde till den furstliga personens privata rum.
Chozn-o -a Barnbarns barnbarns barn, följer på tataraniet-o -a (femte generationens ättling), även trastataranieto.
Cognaticia Kognatisk, stamtavla (t.ex.) följande endast kvinnosidan eller spinnsidan, äv. Matrilinjär
Comadre "Medmor", dvs gudmor.
Conde Greve, adelstitel mellan friherre och markis.
Congresal Kongressdelegat. Kongresserna var inte permanenta utan hölls när man skulle ta viktiga beslut. Vid kongressen i Tucumán, t.ex., år 1810 förklarades Argentina självständigt.
Conquistador (uttalas "konnkisstadår"), Erövrare, spansk soldat som under slutet på 1400-talet och under efterföljande sekler koloniserade fr.a. Amerika. Conquistadorerna var ofta unga militärer av adliga släkter, s.k. hidalgos, som hade råd att rusta sig och upprätta militärförband. De bildade de första samhällena i de nya kolonierna och blev stamfäder till alla de ”gamla” släkterna som existerar idag. Se även cruzado.
Consanguinidad Släktskaps(grader), t.ex. syskon, kusiner, tremänningar, fyrmänningar, m.m.
Contador Bokhållare
Contraer matrimonio Contrajo matrimonio = ingå äktenskap/ingick äktenskap, förkortas c.m. (se även nupcias)
Conyugal Äktenskaplig
Cónyuge Make/maka
Cordobán Karduans, speciellt mjuka skinn, som garvades av karduansmakare. Ursprungligen en metod använd i staden Córdoba i Andalusien, därav namnet.
Cordoner-ía -o Snörmakeri, snörmakare, hantverkare som tillverkar snören i en cordonería.
Corredor Mäklare, agent, person som innehar fullmakt att handla (köpa & sälja) åt en eller flera uppdragsgivare.
Cortijo Bondgård, eller lantegendom med boningshus och andra adekvata byggnader, vanlig i Spanien på medeltiden.
Criollo Kreolsk, i det spanska Amerika född och uppvuxen person av spansk härkomst. Criollos blev diskriminerade av den spanska kolonialmakten, fr.a. genom att man alltid tillsatte viktiga poster med i Spanien födda ämbets­män. Detta gav upphov till en antagonism som i förlängningen ledde till det uppror som till sist gjorde slut på den spanska överhögheten. (På andra håll hade ordet kreol ibland en annan betydelse, nämligen person av blandad eller afrikansk härkomst, t.ex. mestiser, mulatter eller svarta, dock alltid med europeiska anor, eller i Västin­dien infödda afroamerikaner - till skillnad mot de importerade afrikanska slavarna.)
Crisma Krisma är en blandning av olja och balsam, som biskopen särskilt välsignat för ändamålet, som ett tecken på att barnet nu tillhör Kristus, ”den smorde”. Katolska Kyrkan, till skillnad från den Svenska kyrkan, använder krisma i dopet.
Cruzado Korsfarare, erövrare; ordensbroder, ordensprydd, se även conquistador och caballero
Cuchiller-ía -o Knivsmedja, knivtillverkare, specialiserad smed eller hantverkare som tillverkade knivar.
Curato Församling, kyrksocken, pastorat (se även parroquia)
Curtid-uría -or Garveri, garvare, hantverkare som garvar hudar, t.ex. karduansmakare, som garvar cordobán i en curtiduría (garverí).
Descendencia Avkomma, ättlingar, barn, (folkligt även: härkomst, börd, påbrå), motsatsen till ascendencia
Descentorio Jämförande anlista/tabell, som fastställer släktskapet mellan två personer genom att knyta ihop dem där de först blir släkt med varandra. Från latinets descentorium.
Deud-o -a Släkting, anförvant; tener deudo con alguien = vara släkt med någon
Diezmo Tionde, ”recolectar el diezmo”, ”recolectar los diezmos”, funktionären som inkasserade diezmon kallades tercero.
Diócesis Stift, kyrkostift (se även arquidiócesis)
Diputado nacional Diputerad i nationens parlament
Domínico Dominikaner (-munk, -präst, etc.) titulerades ”broder” (sp. = fray). Dräkten är vit med skapular (rektangulärt tygstycke buret över axlarna) och svart kappa, därav namnet svartbröder.
Don / Doña Av titeln dominicus, dvs ”herre” (eller ”fru”), brukas i spanskan och italienskan. Numera (omodern) höv­lighetstitel.
Dote Hemgift som förblir kvinnans personliga egendom
Duque Hertig, adelstitel mellan markis och pärsvärdighet.
Ebastiner-ía -o Möbelsnickeri där enklare möbler tillverkas, till skillnad från carpintería, möbelsnickare
Empadronamiento Mantalskrivning, vanligtvis
Empadronar Mantalskriva eller registrera sig i församlingen, civilregistret, valdistriktet, m.m.
Encomendero Herre över en encomienda, godsherre, länsherre, vasall eller indianfogde. Encomenderon var vanligtvis adlig, dvs. hidalgo
Encomienda Encomienda var ett system under den spanska koloniseringen av Amerika där rätten till indiansk arbetskraft och deras skatter gavs till enskilda kolonisatörer (encomenderos) som ersättning för att de tog ansvar för skydd och religiös utbildning av indianer. Encomenderos var utsända av regeringen och encomiendorna var grupper av indianer - allså inte markområden. De spanska erövrarna delade in befolkningen i encomiendas, de blev encomenderos, som bygger på ett rent feodalt system med livegna peones (fotfolk) eller i vissa fall slavar. Kungarna i Spanien Karl I och Filip II motarbetade encomiendasystemet och utfärdade bl.a. dekret mot regelrätt slaveri, etc. Encomi­endas förbjöds 1720.
Escribano Skrivare, notarie; Escribano público = notarius publicus. Författare.
Escudo Sköld, vapensköld; escudo de armas = vapensköld
Estancia Gods, gård, boskapsranch
Estirpe Ättlingaverk eller stamträd, utgående från en bestämd stamperson i nedstigande led, kan utföras på olika sätt, bl.a. agnatiskt, matrilinjärt, eller med alla anor.
Expediente-s Dokumentakt, t.ex. bouppteckningen som åtföljs av ett antal andra dokument som bevisar släktskap.
Expedientes sucesorios Bouppteckning, innehåller även kopior på arvingarnas födelseattester, vigselattester, m.m.
Expósito Hittebarn, föräldralöst barn, som blev bortlämnat av sina föräldrar eller den ogifta modern, ofta i lönndom och till t.ex. ett kloster eller en kyrka. De saknade ofta både namn och efternamn och gavs ett sådan utifrån ett påhittat efternamn, ett s.k. apellido expósito.
Familia Familj, den närmaste delen av släkten, fr.a. den som lever i samma hushåll (där kan då också inräknas avlägsna släktingar och andra inhysingar)
Finca Fastighet, egendom, (stor) bondgård, plantage, ~ rústica = jordbruks- eller skogsfastighet, ~ solariega = säteri, ~ urbana = stadsfastighet
Forja Smedja
Fraile Munk, präst, ordensbroder
Franciscano Franciskanermunk, brunkåpor (gråmunkar), tiggarmunk; ordensbroder i Mindrebröderna, vars medlem­mar bär en enkel brun kåpa med rep runt midjan. Kan även kallas kapuciner. Den vanligaste orden under medeltiden, speciellt i de spanska kolonierna.
Fray "Broder", ordensbroder, munktitel (används före namnet - som ofta ändras i och med ordensinträdet).
Fuente Källa, dokument eller muntlig källa varifrån man fått uppgifterna i en undersökning eller publicerad artikel.
Genearca Stamfader, för en stam eller släktgren.
Generación Generation, individer som lever under samma tidsperiod. I genealogin även släktled där olikåldriga personer kan tillhöra samma generation i en t.ex. antavla.
Gobernador Guvernör, provinsguvernör (i allmänhet).
Grande de España Pärsvärdighet motsvarande engelska peer. Numera utrangerad ur adelstitulationen i Spanien.
Granja Gård, bondgård (se även aldea).
Granjero Bonde, det vi kallar för bonde i allmänhet, dvs. jordbrukare.
Gremio Skrå, sammanslutning av yrkesbröder med mästare (maestros), gesäller (artesanos oficiales) och lärlingar (aprendices).
h.l. Hij-o -a legítim-o -a ”äkta” son/dotter, egen son/dotter (i fall där maken har barn från annat äktenskap t.ex.)
Hachero Huggare, skogshuggare, vedhuggare, man som gav sig ut med yxa (=hacha) och arbetade med att hugga.
Hacienda Storgods, säteri eller herrgård, större lantegendom där man bedrev jordbruk eller boskapsskötsel (i allmänhet) men även annan verksamhet som gruvdrift, faktorier, m.m.
Heráldica Heraldik, heraldisk
Hermanastr-o -a Styvsyskon, i Sverige numera populärt kallat plastsyskon, bonussyskon, m.m.
Herrer-ía -o Smedja, eller smedens verkstad, smed
Hidalgo Lågadelsman, tillhörande det lägsta skiktet av den spanska (eller portugisiska, och även italienska) knappadeln, som under början av 1600-talet utgjorde 13% av Spaniens befolkning. Ordet är en förkortning av ´hijo de algo´ som betyder ´son av någonting´ och brukades från 1100-talet. En hidalgo var förbjuden att utföra förvärvsarbete i någon form. Titeln brukas än idag.
Hij-o -a Barn, son, dotter, (första generationens ättling)
Hij-o -a natural Utomäktenskapligt barn, som antingen fötts innan äktenskap ingåtts eller barn som avlats med en annan partner.
Hojalatería Plåtslageri, tillverkade kannor, hinkar, etc.
Iglesia ayudtriz Hjälpkyrka, se ayudtriz
Infant-e -a Infant, spansk prins eller prinsessa, tronföljare
Jesuita Jesuitmunk, ordensbroder i Societas Jesu, missionsbröder, utbildningsmunkar. Under 1700-talet ansågs jesuiterna ha fått en alltför stor politisk makt och fördrevs därför från Spanien, Portugal och Frankrike, samt alla dess kolonier. 1773 upphävde påven Clemens XIV orden. År 1814 återställdes den. Jesuiterna bär ingen särskild ordensdräkt. I Sydamerika tog jesuiterna indianernas parti gentemot de europeiska kolonisatörerna.
Jornalero Daglönare, lantarbetare eller dräng utan egendom som försörjde sig genom tillfälliga anställningar, ofta säsongsbetonade.
Lambrequines Heraldiskt hjälmtäcke, dekorationer som omger en heraldisk sköld, ofta i ett par av de färger som vapnet är målat i.
Lector de microfilmes Läsapparat för mikrofilmer/mikrofischer
Linaje Anor och ättlingar inom en gemensam släkt.
Línea Linje, eg. ättlingaverk, som kan åtföljas av begrepp som agnaticia (agnatisk), uterina (matrilinjärt), cognaticia (kognatisk – eller alla ättlingar), etc.
Madrastra Styvmoder, fostermoder
Madrina Gudmoder, kvinnligt dopvittne (i allmänhet endast en av varje kön).
Maestre de campo Befälhavande officer, i den gamla milisen (ibland också uppbåd) eller över garnison av regeringssoldater (undantagsvis).
Marqués Markis', adelstitel mellan greve och hertig.
Marroquiner-ía -o Väskmakeri, väskmakare, arbetade med mindre hårt läder än sadelmakare.
Mayorazgo Fideikomiss, odelbar egendom som ärvs av den äldste sonen, eller möjligtvis svärsonen.
Mayordomo Förvaltare, inspektor, hovmästare, befallningsman; mayordomo mayor real = kunglig överhovmästare
Mimbrer-ía -o Korgmakare, hantverkare som tillverkade saker, t.ex. korgar, kvastar, och annat, av vide (=mimbre) (se även canastería och cestería
Monj-e -a Munk, nunna
Natural Ursprunglig (född i) (från någon i sammanhanget nämnd plats)
Niet-o -a Barnbarn, (andra generationens ättling)
Nobiliario Adelskap, adelskalender; sedan adelskapet avskaffats i de forna kolonierna, kalender över de förnämsta familjerna och släkterna.
Noble Adlig, ibland också "nobel"
Nobleza Adel, adelskap, ridderskap
Nupcias Äktenskap, giftermål (´primeras nupcias´ = 1:a äktensk., ´segundas nupcias´ = 2:a, etc.
Oleo y crisma I Katolska Kyrkan, till skillnad från den Svenska kyrkan, använder man krisma i dopet. Krisma är en blandning av olja och balsam som ett tecken på att barnet nu tillhör Kristus, ”den smorde”. I födelseregister anger prästen att han "smort" barnet vid dopet.
Orden eclesiástica Religiös orden, munkorden, nunneorden, t.ex. franciskaner, benediktiner, jesuiter, carmeliter, dominikaner, cistercienser, etc.
Orden militár Orden, riddarorden (i Spanien och dess kolonier fanns flera riddarordnar, t.ex. Orden de San Juan de Jerúsalen (=sanjuanitas) = johanniterna, Orden de Santiago (=santiaguitas), Orden de Alcántara, Orden de Calatrava, Orden de Montesa, Orden de San Jorge de Alfama, Orden de San Lázaro de Jerusalén (=lazaristas), Orden del Santo Sepulcro, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo (=templarios), m.fl.)
Oriundo Ursprunglig (från någon i sammanhanget nämnd plats)
O.S.B. Orden de San Benedicto präst, munk eller nunna som tillhör Benedictinerorden (se Benedictino).
Padrastro Styvfader, fosterfader
Padrino Gudfader, manligt dopvittne (i allmänhet endast en av varje kön).
Pareja de hecho Ung. "fullbordat partnerskap", samvetsäktenskap, samboskap, sammanlevnad, partnerskap, gällande fr.a. heterosexuella förhållanden, numera också brukat i sammanhang då homosexuella par ingår partnerskap.
Parroquia Socken, kyrkoförsamling (se även curato)
Partida Notis i kyrkligt register, t.ex. partida de bautizmo, partida de matrimonio, partida de defunción, = dop-, vigsel- och begravningsnotiser i kyrkoarkivet (alltså ej i civilregistret).
Peletero Körsnär, pälsvaruhandlare, etc.
Pereyre eller Pelaire, klädkardare.
Pregonero Härold, kungörare, person som läste upp eller ropade ut kungörelser på allmän plats, torg, kyrktrappor, etc.
Pretendiente Proband (se probante)
Prim-o -a Kusin, primo hermano eller primo carnal = kusin; primo segundo = syssling, tremänning eller nästkusin; primo tercero = pyssling eller fyrmänning; osv.
Primastr-o -a Styvfars eller styvmors syskonbarn (”bonuskusiner”)
Probante Proband, ”den som undersöks”, person vars förfäder eller ättlingar undersöks, utgångsperson i en genealogisk undersökning.
Procurador Jurist som representerade de olika parterna i ett mål.
Progenitor Stamfader, för en stam eller släktgren.
Pueblo By, samhälle, småstad; äv. folk, befolkning; folkslag, folkgrupp; nation, stat i ett vidare begrepp
Quinta Liten odling, t.ex. fruktodling, litet jordbruk, senare även "lantställe", "sommarställe", "trädgård", "villa med trädgårdsodling", m.m. Ursprungligen ett jordbruk där man betalade en femtedel ("quinta parte") av avkastningen som arrende.
Raíz, raíces Rot, rötter, ofta lika med "anor"
Rama Gren, förgrening, avgränsad del av ättlingaverk, stamträd eller anträd
Rancho Mindre lantegendom, ranch, synonymt med svenskans "torp". Allt från egenuppförd liten hydda, till boskapsranch i utmarker. Ofta tillhörande större lantegendom, estancia, finca eller hacienda.
Recadero Bärare
Regidor Rådman, ledamot av stadsfullmäktige eller stadsstyrelse, municipalråd, ledamot av ayuntamiento eller cabildo.
Reino Rike, kungadöme, eller område som tidigare varit kungadöme, t.ex. Aragón, Navarra, Sevilla, etc.
Ricohombre Storman, adelsman
S.D.B. Salecianos de Don Bosco, präster eller munkar tillhörande Salesianerna, som är en romersk-katolsk prästkongregation grundad 1859 av Don Giovanni Bosco och uppkallad efter Frans av Sales. Dess verksamhet är knuten till att hjälpa ungdomar som är hemlösa eller har andra sådana problem.
s.s. Sín succeción = utan avkomlingar, utan ättlingar
Señor -a Herre, ”Herr”, ägare av t.ex. en egendom, länsherre, vasall, etc. Senare hövlighetstitel. Fru, i egenskap av maka eller ägarinna av egendom i samma bemärkelse som ovan. Äv. nutida hövlighetstitel. Señor var även den näst lägsta adliga titeln i Spanien, beläget mellan "hidalgo" och "barón".
Señorío / Señoría Län, eller (ibland) gods, oftare smårike styrt av en "señor".
Sereno Väktare, nattvakt, brandvakt, stadsvakt – man som förr patrullerade stadens gator på natten för att varna för brand, tände gatlyktor, osv.
Sereño Linrepare, personer som arbetar med att repa linet, som med hjälp av en grovtandad, fast fixerad kam (t ex spikar inslagna i en träplatta) repar bort fröhusen från de torra linplantorna. Fröna tas tillvara för kommande års utsäde eller andra ändamål.
Solar Ätt, adelsätt, ursprung för adelsätt
Sombrerer-ía -o Hattmakeri, hattmakare, hantverkare (sombrerero) som arbetade med att tillverka hattar, sombreros, i en sombrerería.
Sor Syster, tilltal (och tillnamn) på ordenssyster (´nunna´) eller kvinnlig novis, fungerar som titel (används före namnet - som ofta ändras i och med ordensinträdet) och markerar att hon avgett ordenslöfte. Äkta nunnor är kvinnor som tillhör kontemplativt kloster och lever i dess av­skildhet.
Sucesión Följd, avkomma, avkomlingar, ättlingar, etc. Con sucesión = med avkomlingar, sín sucesión = utan avkomlingar (förkortas c.s. eller s.s.).
Sucesorios Se Expedientes sucesorios
Tabla genealógica Släkttavla, tabla de descendencia = stamtavla, tabla de ascendencia = antavla, se även árbol genealógico
Talabarter-ía -o Gördelverkstad, gördelmakare, cicelör, sadelmakare, hantverkare som arbetar med lädervaror i en talabartería.
Tatarabuel-o -a Farfars, morfars, farmors eller mormors far- eller morförälder, följer på bisabuel-o –a (tredje generationens ana)
Tataraniet-o -a Barnbarns barnbarn, följer på bisniet-o -a (fjärde generationens ättling)
Tenedor de libros Bokhållare, även contador
Tenería Garveri (se även Cutiduría och Zurrador).
Tercero Funktionär som inkasserade tiondet (el ´diezmo´), senare även ´stadsdel´ motsvarande vår ”fjärding”.
Testar, testó Upprätta testamente, upprättade testamente; poder para testar = gav fullmakt...
Tío / Tía Farbror, morbror, moster eller faster; tío segundo = fars- eller morskusin, osv.
Tiastr-o -a Styvfars eller styvmors syskon (”bonusfarbror”, ”-faster”, ”-morbror” eller ”-moster”)
Toneler-ía -o Tunnbinderi, tunnbindare, hantverkare som gör tunnor.
Trastatarabuel-o -a Farfars, morfars, farmors eller mormors farfar-, farmor, morfar eller mormors förälder. Femte generationens ana. Följer på tatarabuelo. Exempel: Farfars farfars far.
Tronco Stam, i allmänhet lika med agnatiska anor, dvs. anorna för den manliga (svärds-) sidan, som i allmänhet i spansktalande länder delar släktnamnet. Även stamfader för en stam eller gren.
Tutor Förmyndare, guvernant, privatlärare, informator. Någon som företräder en person juridiskt och fiskalt.
Unión de hecho Fullbordad relation, samvetsäktenskap, samboskap, sammanlevnad, partnerskap, gällande fr.a. heterosexuella förhållanden (den klassiska benämningen av sammanlevnad), numera också brukat i sammanhang då homosexuella par ingår partnerskap.
Varonía Agnatisk härkomst, patrilineär härstamning, uppstigande manligt släktskap, mansled
Vecino Inbyggare, granne, borgare/medborgare
Villa By, större än aldéa, mindre än ciudad, i Argentina också slumområde, då kallad villa miseria.
Vizconde Vicomte, adelstitel mellan friherre och greve.
Zapater-ía -o Skomakeri, skomakare, hantverkare som tillverkade skor, zapatos, i ett skomakeri, zapatería.
Zurrador Garvare, hantverkare som garvar skinn och lädervaror.

Fler gamla termer på spanska av intresse för släktforskare

Se även

Källor