Skrivelser till Kungl Maj:t

Lilla riksvapnet.png

Skrivelser till Kungl Maj:t är ett arkivmaterial som som finns skannat och publicerat i sin helhet på SVAR. Materialet innehåller skrivelser till regeringen från myndigheter eller enskilda från tiden före 1840.

Skrivelserna i sin tur har remitteras till en eller flera myndigheter för yttrande. Dessa yttranden tillsammans med de ursprungliga skrivelserna bildade akter som kom att bilda ett eget arkivbestånd inom det kungliga kansliet. Akterna har sorterats i serier efter den remissinstans (myndighet) som yttrat sig i ärendet. Inom varje serie är ordningen kronologisk efter inkomstdatum.

Skrivelserna kan vara enskildas och gruppers klagomål, ofta på lägre instansers beslut om t.ex. byggnadsärenden, skatter, tjänstetillsättningar, etc. Det kan också vara rapporter av olika slag från ämbetsmän.

Själva akterna finns inte på nätet utan måste läsas i Riksarkivets forskarsal (Marieberg). Det är också möjligt att beställa kopior av akterna.

Kungliga beslut som utgör svar på skrivelserna till Kungl. Maj: t återfinns i Riksregistraturet (- 1718) samt i statsexpeditionernas protokollserier och serier av koncept och registratur (1719-1840) (men inte i de ovan omtalade akterna i Skrivelser till Kungl. Maj:t). Beslutsdatum anges ofta på den inkommande skrivelsen.

Observera att skrivelser till Kungl. Maj: t som rör justitieärenden handlades av Nedre Justitierevisionen och skall sökas i dess arkiv, förvarat i Riksarkivet. Samlingen Skrivelser till Kungl. Maj:t ska inte förväxlas med samlingen Skrivelser till Konungen, som innehåller brev till regenten från enskilda, brev som inte remitterats till någon myndighet. Gränsdragningen mellan de båda samlingarna är ibland oklar.

Se vidare Riksarkivets Beståndsöversikt, Del 1, band 1, sid. 125 ff.

Källor

SVAR