Kyrkoarkiv

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kyrkoarkiv kan dels avse själva förvaringsrummet för arkivhandlingar i kyrkans församlingar, dels den samling handlingar som förtecknats och som alstrats av den kyrkliga förvaltningen. Kyrkoarkiven innehåller i Sverige ofta handlingar i större mängd från 1600-tal och framåt, men enstaka ännu äldre handlingar kan förekomma. Man brukar dela upp kyrkoarkiven i två delar. Den första delen utgörs av ministerialböcker eller kyrkböcker. Den andra av "övriga handlingar". När folkbokföringen 1 juli 1991 övertogs av lokala skattemyndigheten, avslutades de gamla ministerialböckerna och nya upprättades (oftast datoriserade), men nu endast för Svenska kyrkans egna medlemmar. Kyrkböckerna leverererades därefter till respektive landsarkiv. Övriga handlingar, såsom protokoll, ekonomisk bokföring, juridiska handlingar, dokumentation av kyrkliga fastigheter och byggnader med mera, fortsatte att föras fram till 31 december 1999, då hela kyrkoarkivet avslutades (utom beträffande begravningsväsendet på de orter där detta också fortsättningsvis handhas av Svenska kyrkan, d.v.s i hela Sverige utom Stockholm och Tranås), varefter också dessa delar levererats. Från och med 1 januari 2000 måste Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter föra helt nya arkiv.

I Landsarkiven är det inlevererade kyrkoarkiven uppställda på samma sätt som de var lokalt. Varje kyrkoarkiv är alltså bevarat intakt. Endast lokaliseringen har ändrats.

Förteckningsplan för kyrkoarkiv

Serie Beteckning
A I Husförhörslängder
A II Församlingslängder
A III Böcker över obefintliga
A IV Personakter
A V Församlingsregister
A VI Avgångsregister
B Inflyttnings- och utflyttningslängder
C Födelse- och dopböcker
D I Konfirmationsböcker
D II Kommunionlängder
E Lysnings- och vigselböcker
F Död- och begravningsböcker
G Övriga längder (t ex avlösningslängder, straffjournaler, och redogörelser för folkmängden)
H Bilagor till kyrkobokföringen
J Inkomna skrivelser
K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
K II Kyrkostämmans protokoll och handlingar
K III Kyrkorådets protokoll och handlingar
K IV Skolrådets protokoll och handlingar
K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
L Räkenskaper (för kyrka, skola, fattigvård, kollekt, samt övrigt.
M Handlingar angående prästval
N Visitationshandlingar
O Handlingar angående kyrka och kyrkogård, m.m.
P Övriga handlingar och handskrifter

Internationellt

Mormonerna har avfotograferat och överfört många kyrkoarkivalier till mikrofilm. Det är den största enskilda källan för att forska i kyrkböcker från hela världen. I vissa länder, som t ex Italien är kyrkoarkiven de enskilda församlingarnas egna angelägenheter, och det kan därför vara svårt att få tillgång till dokumenten. I dessa församlingar har församlingsprästerna hittills förhindrat avfotografering eller skanning av materialet, som kan vara extremt svåråtkomligt. Vilken tillgång släktforskare har över olika länders kyrkoarkivalier redovisas här under varje land, i kategorin "Länder".