Komminister

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En komminister är en person som innehar ordinarie prästtjänst i en församling inom Svenska kyrkan. Komministern är kyrkoherdens medhjälpare. Tidigare användes benämningen kaplan eller kapellan, vilket fortfarande är titeln för kyrkoherdens medhjälpare i Norge och Finland. Ibland har komministrar som är anställda i domkyrkoförsamling titeln domkyrkokomminister.

Ordet, som är nylatin (comminister), betyder ’medtjänare’. Det förkortas ofta km.

Kaplan

En kaplan (tidigare kapellan, det vill säga kapellpräst, präst i kapellförsamling) var i Svenska kyrkan tidigare titeln för kyrkoherdens medhjälpare. I Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kallas kyrkoherdens medhjälpare fortfarande kaplan, vilket i Sverige motsvarar en komminister. I de fall titeln kaplan fortfarande brukas i Svenska kyrkan kan den avse biskops medhjälpare eller en präst med särskilt ansvar. Det kan till exempel gälla ansvaret för gudstjänstlivet i en bestämd kyrkobyggnad.

En kaplan kan även vara en präst med begränsade, speciella uppgifter, såsom fältpräst, sjukhuspräst eller skolpräst. Det kan också vara en präst eller pastor som ombetts av en förening eller sammanslutning att ansvara för själavården i organisationen eller vid ett visst evenemang, såsom en lägerkaplan inom scoutrörelsen.

Kaplanen hade ofta en tjänstebostad i socknen kallad kaplansgården (kaplagården dialektalt). När kaplanerna övergick till att kallas komminister, övergick man på vissa håll till att kalla tjänstebostaden komministergård eller komministerbostad.

Internationellt

I Norge och Danmark kallas kyrkoherdens (sognepræstens) medhjälpare kapellan.