Familj, i de flesta kulturer basen för den samhälleliga organisationen. Den är grundad på en kombination av äktenskap och blodsförvantskap mellan familjemedlemmarna. Begreppet familj är i vissa avseenden synonymt med begreppet hushåll. Grundläggande vid bildandet av nya familjer är det generella förbudet mot incest: barnen i ett äktenskap tvingas söka sina partner ur andra familjer. Genom detta får äktenskap och familjebildning i många traditionella samhällen en funktion som förmedlare av allianser mellan obesläktade grupper.

Ordet "familj" kommer från latinets familia, vilket inte alls hade samma innebörd då som idag. Med begreppet förstods ett romerskt hushåll, med den man som var herren i huset, "pater familias", hans fru, hans barn, slavar och boskap.

Familjebegreppet i Sverige

Kärnfamiljen, dvs. man, hustru och barn, var den dominerande samlevnadsformen även i det äldre svenska samhället. Dessutom var den utvidgade familjen tämligen vanlig, speciellt på landsbygden; som regel bestod den av en kärnfamilj där föräldrarna till någon av makarna också levde, och många gånger också yngre syskon till någon av makarna, samt ibland också deras kärnfamilj. I städerna hade kärnfamiljerna mycket ofta inneboende släktingar eller tjänstefolk, ibland lärlingar eller studeranden - som kanske till och med var släkt.

Familjebegreppet i andra länder

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.


Externa länkar