Epitafium

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Epitafium i Torrild, Danmark, efter kyrkoherden Ole Jensen Holmboe och hans familj.

Epitafium, plural epitafier, latin epitaphium, av grekiska epitaphios ’hörande till grav’, bildat av epi ’till’ och taphos ’grav’, är i kyrkan liksom på annan plats uppsatt, ofta konstnärligt utstyrd minnestavla över död person med inskription angivande den dödes födelse- och dödsår samt andra data ur personens liv. Epitafier placeras normalt inte i anslutning till någon grav och tjänar alltså ett annat syfte än till exempel en gravsten.

Epitafier förekommer i katolska länder sedan 1300-talet. På ett epitafium framhävs vanligen den döde som en god kristen, ofta bedjande inför Kristus tillsammans med sina anhöriga. I de protestantiska länderna blev epitafier vanliga under 1500- och 1600-talen. De gavs ofta en rik arkitektonisk gestaltning, besläktad med samtida predikstolar och altaruppsatser. Epitafier kan vara av trä, sten eller metall och upptar ofta en andaktsbild samt en målad framställning av den döde och hans familj. Tavlans inskrift kan, förutom data om den avlidne, utgöras av bibelspråk, sentenser eller versifierat epigram. Under antiken avsågs med epitafium en gravinskrift, oftast ett epigram.

För släktforskare kan epitafier vara en så god informationskälla som t.ex. gravinskriptioner. Om dessutom epitafiet innehåller porträtt av personen eller familjemedlemmar, många gånger släktvapen eller andra attribut, så ger de ett stort mervärde.