Öppna huvudmenyn

Wiki-Rötter β

Dagstidning

Sundsvalls Tidning 1888-01-03

En dagstidning är en tidning som utkommer en eller flera dagar i veckan. Tidningar började dyka upp under början av 1600-talet och då främst i England.[1] Då var tidningarna ett sätt att få ut politisk propaganda samt kungörelser.

För en släktforskare kan dagstidningar vara av värde på ett flertal sätt. Händelser i en persons liv kan vara dokumenterade i form av tidningsartiklar och på så vis ge en samtida bild av vad som skedde vid tidpunkten i fråga.

En annan källa för släktforskaren är den personalia som förekommer, bland annat födsel- och dödsnotiser, bemärkelsedagar, bröllop och begravningar. Man kan till exempel erhålla mycket personrelaterad information om man lyckas finna en biografisk text i samband med en bemärkelsedag eller ett dödsfall.

Tillgång till material ur dagstidningar kan erhållas på flera olika sätt. Ofta kan man vända sig direkt till tidningen och fråga om uppgifter. Lokala bibliotek brukar kunna ha inbundna årgångar av traktens tidningar. Tidningar kan även finnas tillgängliga på mikrofilm. På många håll pågår ett omfattande arbete med att digitalisera historiska dagstidningar och tillgängliggöra detta material via Internet. Det förekommer även att material av genealogiskt intresse har samlats i klippsamlingar och som i sin tur har digitaliserats.

Innehåll

Dagstidningar i Sverige

I Sveriges Lag definieras en dagstidning i Sverige som "en skrift som utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning, som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka, jämte tillhörande löpsedel och bilaga.".

Historik

Ordinari Post Tijdender var Sveriges första tidning och grundades av Axel Oxenstierna. Den utkom första gången 1645 och slogs sedemera samman med Inrikes Tidningar till Post- och Inrikes Tidningar.

Pliktexemplar

Svenskt tryck och därmed även dagstidningar omfattas av förordningen om pliktexemplar. En förordning som innebär att den som framställer en tidning skall inlämna exemplar av denna för arkivering. Huvudman för detta arbete är Sveriges nationalbibliotek, Kungliga biblioteket i Stockholm (KB). Arbetet med att samla in pliktexemplar har pågått sedan 1661.

Det har över tiden skiftat vilka som skall erhålla pliktexemplar av dagstidningar men det har i regel handlat om landets stora bibliotek. Idag är det utformat så att Svenska tidningstryckerier lämnar tre exemplar av alla svenska dagstidningar i tryckleverans. Det första går till Kungliga biblioteket och kallas nationalexemplaret. Det andra går till Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet och kallas reservexemplaret. Tidningarna bevaras i original, förutom det tredje exemplaret (som utgör underlag för mikrofilmning). Det tredje exemplaret kastas när mikrofilmen är färdigställd. Kameranegativet bevaras som arkivfilm på KB. [2]

Forskningskällor

Digitalt material

CD-/DVD-skivor
Internet
  • Digitaliserad svensk dagspress hos Kungliga Biblioteket. Detta fritt tillgängliga material omfattar tidningar från före 1926 och dessa titlar:
Blekingeposten Gotlands tidning Lindesbergs allehanda Stockholms Posten
Bollnäs tidning Göteborgs Weckoblad Norra Skåne Tidning för Wenersborgs stad och län
Dalpilen Götheborgs Weckolista Norrköpings weckotidningar Wermlands läns tidning
Fahlu Weckoblad Inrikes tidningar Norrköpingskuriren Wernamo tidning
Faluposten Jönköpingsbladet Post- och Inrikes Tidningar Östergötlands veckoblad
Folkets röst Kalmar Posttidningar Östgötaposten

Tryckt litteratur

  • Här kan man nämna litteratur som har koppling till ämnet.

Arkivalier

Register & avskrifter

  • Kungliga Bibliotekets förteckning över mikrofilmade dagstidningar.
  • Regina, KB:s katalog för böcker och tidningar.

Externa länkar


Dagstidningar i USA

År 1690 publicerades Publick Occurrences Both Forreign and Domestick i Boston. Detta anses vara den första tidningen i de amerikanska kolonierna även om endast en upplaga publicerades innan tidningen förbjöds. År 1704 lät guvernören publicera The Boston News-Letter och det blev den första regelbundet utkommande tidningen i kolonierna. Strax därefter påbörjades utgivning av veckotidningar i New York och Philadelphia. Dessa tidiga tidningar följde det brittiska formatet och omfattade vanligtvis fyra sidor. De innehöll mest nyheter från Storbritannien och innehållet berodde till stor del på redaktörens intressen. År 1783 blev Pennsylvania Evening Post den första amerikanska dagstidningen. [3]

Forskningskällor

Digitalt material

CD-/DVD-skivor
Internet

Tryckt litteratur

  • Här kan man nämna litteratur som har koppling till ämnet.

Arkivalier

Register & avskrifter

Externa länkar

Källor

  1. Bonniers Lexikon
  2. Kungliga Biblioteket [1]
  3. Wikipedia [2]