Studentmatriklar

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Uppsala universitets 400-års jubelfest : Efter studentkonserten den 7 september, sången i Karolina-palatsets trapphus, trappmarschen.

Studenter i äldre tider är väl dokumenterade. Förvånansvärt stor möda har lagts ner på att samla biografiska uppgifter om dem som varit inskrivna vid universiteten i Uppsala och Lund liksom om svenskar som studerat utomlands. Här nedan finns en förteckning över utgivna studentmatriklar.

Studenter

Förr eller senare kan man hitta en notis i husförhörslängden om att någon ana var ”student i Uppsala”, eller någon var präst, eller kunglig sekter, litterat rådman eller något annat, som kan få forskaren att misstänka att vederbörande varit inskriven vid något av universiteten i riket. Anfadern hade ”legat i Lund eller Uppsala”, som det hette förr, och kanske fortfarande.

Universitetet i Uppsala grundades ju som bekant av Jakob Ulfsson redan 1477, men fick under omvälvningarna under Gustav Vasas tid en nedgångsperiod och låg mest för fäfot. I slutet av 1500-talet insåg de styrande behovet av att det fanns högre undervisning inom landet, för utbildning av renläriga präster och tjänstemän för kronans behov, och återupprättade universitetet.

Ett universitet var också ett bra instrument för försvenskning av nya provinser och därför grundades universitetet i Dorpat 1632, och det i Lund 1668.

Studenterna, som inskrivits vid universitetet, organiserade sig i sällskap efter hemorten, i så kallade nationer, ett begrepp som hämtats från de stora universiteten på kontinenten. Det blev obligatoriskt att tillhöra någon nation, om man inte var av adel eller liknande. Detta nationstvång finns fortfarande i Lund och Uppsala, även om man kan kringgå detta i Uppsala genom att bli medlem i en närmast fiktiv nation, Skånelandens nation.

Nationens uppgift är att ta hand om landsmännen (medlemmarna) både andligen och fysiskt, genom att t.ex. erbjuda samvaro i olika sällskap och spex, ha ett bibliotek med kurslitteratur m.m., bygga studentbostäder, och kanske ha en lånekassa för behövande.

Vilken nation man ska tillhöra, kan bero på var man är född eller var man gått i skola, det finns varierande bestämmelser om detta.

Nationerna har fört matriklar över medlemmarna, då det var viktigt att se till att det enbart var de egna landsmännen som kunde ta del av nationens verksamhet. Dessa matriklar kan starta mycket långt tillbaks i tiden, och utgör ett förnämligt personhistoriskt material, då de ofta också innehåller uppgifter om studentens fortsatta karriär.

Detta insågs av tidiga personhistoriker och redan på 1800-talet utgavs ett antal av dessa matriklar i tryck, och har sedan under 1900-talet följts av flera.

Dessa tryckta matriklar är i allmänhet inte enbart ett avtryck av nationens matrikel, utan studenterna har försetts med rikhaltiga biografiska uppgifter, födelsedata, föräldrar, syskon, fruar och barn och inte sällan mindre släktutredningar, om fler medlemmar av samma släkt läst vid universitetet. Då finns förstås hänvisningar från de olika personerna till varandra.

Att hitta studenten

Om man inte vet vid vilken nation en upsaliensisk anfader var inskriven, så kan man konsultera det omfattande Personregistret till Uppsala universitets matrikel 1595-1817, som utarbetats av S Otto Brenner och Gösta Thimon (1971), där hitta namnet man söker, så se i själva matrikeln, som också finns tryckt, vilken natin han tillhörde. Nationsbeteckningen är oftast på latin, men det behöver inte innebära några svårigheter, wermelandus och uplandus genomskådas lätt.

I Uppsala är det väl främst matriklarna över de småländska studenterna, Smolandi Upsalienses, som man är tacksam över. De är utarbetade av Gösta Gideon Molin och Paul Wilstadius, och är mycket givande; även om inget arbete av den här arten är 100% tillförlitligt, så ligger nog detta på ca 99.8%.

Ett annat bra arbete är det över Västgöta nation, som utarbetats av Bo V:son Lundqvist.

Tyvärr är uppgiften att göra en sådan här matrikel ett mastodontjobb, att ta fram alla dessa upgifter om tusentals personer måste kräva ett alldeles speciellt intresse och massor av tid, varför det numera är glest mellan nyutgivningarna. Därför är det desto mer glädjande att Gösta Thimon för något år sedanm lyckades slutföra del II av Stockholms nations studenter i Uppsala, som går fram till 1750. Boken är passande nog utgiven av Kommittén för Stockholmsforskning, och är oumbärlig för den som är intresserad av det tidiga 1700-talets stockholmare.

I Lund

För Lunds del betade den tydligen ytterst idoge stadsfogden Carl Sjöström av de flesta nationerna i början av seklet. Landsarkivet i Göteborg, som tidigt insåg vikten av goda register, utarbetade i slutet av 1930-talet ett generalregister över studenterna i Lund, d.v.s Sjöströms matriklar samt Setterdahls över östgötarna, som sedan kopierats i en mindre upplaga och finns på arkiven bl.a.

Som tidigare nämndes fanns det enstaka studenter som av olika orsaker inte tillhörde någon nation, och för Lund finns då Barbro Edlunds förträffliga matrikel över dessa.

Uppsala

 • Uppsala universitets matrikel 1595-1817, personregister, utgivet av S Otto Brenner och Gösta Thimon (1971)
 • Göteborgs nation vid Uppsala universitet, höstterminen 1915 - vårterminen 1922, porträttmatrikel, utg av Arne Kullgren (1922)
 • Matrikel öfver Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1912, av H. Palmgren (1913)
 • Matrikel över Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1961, av Gösta Thimon (1963)
 • Matrikel över i Uppsala studerande norrlänningar 1595-1889, Erik Modin & E. N. Söderberg (Sthlm 1889)
 • Smolandi Upsalienses I, 1593-1625, av Gösta Gideon Molin (1955)
 • Smolandi Upsalienses II, 1626-1645, av Gösta Gideon Molin & Paul Wilstadius (1968)
 • Smolandi Upsalienses III, 1646-1663, av Paul Wilstadius (1968)
 • Smolandi Upsalienses IV, 1664-1699, av Paul Wilstadius (1971)
 • Smolandi Upsalienses V, 1700-1744, av Paul Wilstadius (1978)
 • Smolandi Upsalienses VI, 1745-1800, av Paul Wilstadius (1986)
 • Smolandi Upsalienses VII, 1801-1844, av Paul Wilstadius, utg av Sten Carlsson (1990)
 • Smålands nation i Uppsala I, 1637-1844, av P. G. Vistrand (1894)
 • Smålands nation i Uppsala II, 1845-1950, av Paul Wilstadius (1961)
 • Stockholms i Upsala studerande nations studenter 1800-1881, av Carl Blackstadius (1882)
 • Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800, del I, 1649-1700, av Gösta Thimon (1982)
 • Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800, del II, 1701-1750, av Gösta Thimon (1996)
 • Södermanland-Närkes nation. Biografiska och genealogiska anteckningar om i Uppsala studerande Södermanlänningar och Närkingar 1595-1900, av J. Lagerholm (1933)
 • Värmlands nation i Uppsala 1595-1677. Matrikel upprättad av Erik Gren. Med register av Ernst Öman. (Uppsala 2000).
 • Värmlands nations historia, författad av E. H. Lind (1877), med förteckning över medlemmarna 1595-1877, upprättad av A. Larsson.
 • Västgöta nation i Uppsala I, 1595-1720, av Bo V:son Lundqvist (utg i häften 1928-1946)
 • Västgöta nation i Uppsala II, 1721-1780, av Bo V:son Lundqvist (utg i häften 1947-1969)
 • Västgöta nation i Uppsala III, 1780-1830, av Bo V:son Lundqvist (Skara 1975)
 • Västmanland-Dala nations album med biografiska och genealogiska anteckningar, Av: H. Lagergren, H. Berthelson, J. Liedgren och G. Engström (utg.) Utgiven av Västmanland-Dala nation 1931.
 • Östgötars Minne, biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900, av K. G. Odén (1902).

Lund

 • Personregister till Lunds universitets nationsmatriklar 1, och 2 [1977] (maskinskrivet, utarbetat vid GLA 1938-41, kopierat i liten upplaga 1977)
 • Blekingska nationen 1697-1900, av Carl Sjöström (1901)
 • Göteborgs nation i Lund 1669-1906, av Carl Sjöström (1907)
 • Kalmar nation i Lund 1670-1914, av Carl Sjöström (1915)
 • Norrlands nation i Lund, av Carl Sjöström (1902)
 • Skånska nationen 1833-1889, av Carl Sjöström (1904)
 • Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682-1832), av Carl Sjöström (1897)
 • Småländska nationen i Lund, biografiska och genealogiska anteckningar, av A. H. Lundin (1882)
 • Smålands nation i Lund 1668-1921, av Carl Sjöström (1922)
 • Södermanlands nation i Lund, av Carl Sjöström (1911)
 • Vermlands nation i Lund 1682-1907, av Carl Sjöström (1908)
 • Vestgöta nation i Lund, av Carl Sjöström (1911)
 • Östgöta nation i Lund 1668-1907, av Ax. Setterdahl (Linköping 1913)
 • Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814, av Barbro Edlund (1981)

Åbo

 • Album studiosorum Academiae Aboensis MDCXL-MDCCCXXVII. Åbo akademis studentmatrikel. Förra afdelningen 1640-1740, å nyo upprättad af Vilh. Lagus (1889-1891)
 • Album studiosorum Academiae Aboensis MDCXL-MDCCCXXVII. Åbo akademis studentmatrikel. Senare afdelningen 1740-1827, å nyo upprättad af Vilh. Lagus (1892-1895)
 • Album studiosorum Academiae Aboensis MDCXL-MDCCCXXVII. Åbo akademis studentmatrikel. Supplement, å nyo upprättad af Vilh. Lagus (1906)
 • Smålands nation i Åbo 1640-1798, häfte 1, 1640-1677, av Paul Wilstadius (1946)
 • Smålands nation i Åbo 1640-1798, häfte 2, 1677-1798, anteckningar av Paul Wilstadius, utgivna av Sten Carlsson (1985)
 • Lagus, Vilhelm: Åbo Akademis Studentmatrikel. Å Nyo Upprättad. Förra Afdelningen 1640-1740. Helsingfors (1891)

Dorpat

 • Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632-1710, av Arvo Tering (1984)

Rostock

 • Svenska studenter i Rostock 1419-1828, av Christian Callmer, red av Maj Callmer (1988)

Wittenberg

 • Svenska studenter i Wittenberg 1515-1803, av Christian Callmer (1976)


(Artikeln är också publicerad i Släkthistoriskt Forum 2/1998.)

Externa länkar